Folkhälsanin uusi brändi – monta ääntä avoimessa dialogissa

Erik Bäckman, Miltton
Jessica Ålgars, Folkhälsan

Jokainen suomenruotsalainen ja moni suomenkielinenkin tuntee meidät. Folkhälsan on iso, yli satavuotias organisaatio, joka tekee työtä paremman terveyden puolesta, tutkimuksella ja käytännöllä. Moni tietää meistä jotain, mutta harva tuntee koko monipuolisen kokonaisuuden. Folkhälsan ei aiemmin ole tehnyt yhtenäistä brändityötä – se tehtiin nyt.

Tiedämme aiempien tutkimusten perusteella, että Folkhälsan on tunnettu brändi, jolla on vahva luottamuspääoma. Sitä haluamme vaalia ja kehittää.

Folkhälsanin alla on perinteisesti ollut useita eri brändejä, kuten Norrvallan ja Solvallan urheiluopistot ja 98 paikallisyhdistystämme. Meillä on tunnettuja päiväkoteja ja Folkhälsan-taloja, joilla on tutut nimet sekä tutkimuskeskus, jonka työkielenä on englanti. Uimakoulumme ja vauvauintimme ovat tuttuja monille – ehkä osalle ”brändimme” ytimessä onkin uimataito.

Iso kysymys on: mikä meitä kaikkia kuitenkin yhdistää? Kun viestintäympäristö digitalisoituu, pienimuotoinen ja kirjava tapa työskennellä ei enää toimi yhtä hyvin. Viestien pitää erottua ja olla yhä selkeämpiä, nopeutuvan ja kasvavan informaatiovirran keskellä. – Jessica

Haaste: Yhdistävä pääviesti

Yhteistyömme lähtökohta oli, että Folkhälsan tarvitsee pääviestin, joka yhdistää meidät ja kertoo siitä, mitä yhdessä edustamme.

Arjen viestintä on välillä tuntunut hajanaiselta, kun monella pienellä palasella on ollut täysin oma tarinansa. Emme halua vaikuttaa yritykseltä, jolla on vahva konserniohjaus, mutta meidän on oltava ajassa kiinni, otettava vastuu isoista teemoista kuten GDPR ja tietoturva, ja meillä on oltava yhteinen näkemys siitä, mitä olemme tekemässä ja miten. – Jessica

Samalla on tärkeää vaalia intoa, iloa, ideoinnin rikkautta ja sitoutumista, jotta kaikki edelleen kokevat yhteenkuuluvuutta. Haluamme viestinnällä tukea ja tehdä näkyväksi sitä laajaa ammattitaitoa, joka koko organisaatiossa asuu.

Näemme, että kaikki Folkhälsanilla voivat olla työmme ja brändimme lähettiläitä. Tarvitaan vain halua ja oikeat työkalut. – Jessica

Halusimme antaa kaikille helppokäyttöiset työkalut ja mallit, joilla kertoa omasta työstä ja sen arvosta, osana Folkhälsanin kokonaisuutta. Haluamme myös jakaa matkan varrella syntyneitä oivalluksia ja hyviä esimerkkejä siitä, miten uutta brändiä voi käyttää.

Oivallus: Tahtojen ja näkökulmien moninaisuus

Brändityössä oli tärkeää tuoda yhteen monia eri näkökulmia ja tahtoja sekä saada kaikki toiminnot ja yhtiöt mukaan työskentelyyn.

Järjestimme useita työpajoja, johon kutsuttiin väkeä kaikista Folkhälsanin yhtiöistä ja kysyimme koko henkilöstöltä mikä heidän työssään on merkityksellisintä. Ulkoisten sidosryhmien haastatteluilla tunnistettiin, mitä arvoa Folkhälsan luo koko yhteiskunnalle. Merkityksellisestä ja arvoa luovasta syntyy yhdessä elävä ydin hyvälle brändille. – Erik

Folkhälsanin omat työntekijät (yhteisön toimitusjohtajasta ja tutkimusjohtajasta tiiminvetäjiin ja viestinnän ammattilaisiin) haastattelivat päiväkotien lapsia, hoitokotien asukkaita, urheiluopistojen opiskelijoita, Folkhälsanin luottamushenkilöitä, jäseniä, vapaaehtoisia, kurssien osallistujia, journalisteja, yhteistyökumppaneita ja ministeriöiden asiantuntijoita.

Oli hyödyllistä aloittaa työ kartoittamalla oma paikkamme tämän päivän yhteiskunnassa ja siinä tapahtuvien muutosten keskellä. Suomalaiset ikääntyvät ja palvelujen tarve lisääntyy – julkisesti rahoitettu hyvinvointi on osittain riittämätöntä. Yhteiskunnassa on yhä vahvempi tarve uudelle tutkimustiedolle, tutkimuspohjaisille ratkaisuille ja aktiiviselle edelläkävijyydelle.

Tästä laajasta näkökulmasta käsin oli helpompaa kiteyttää brändimme viesti. Työskentely työpajoissa ja palavereissa eteni hyvässä hengessä, jäntevästi ja sovitun aikataulun mukaisesti.

Testasimme myös brändin elementtien toimivuutta työnantajamielikuvan kannalta rekrytointikampanjassa, jo yhteistyön alkuvaiheessa.

Ratkaisu: Edullinen voi olla erinomaista

Tuliko kalliiksi? Tarvittiinko satojen tuhansien jättibudjetti? Ei, selvittiin alle kymmenesosalla siitä! Folkhälsanilla tehtiin paljon itse, aikaa vieviä vaiheita kuten haastatteluja ja kyselyvastausten analyysia, samoin työstettiin brändin käytännön sovelluksia omin päin eteenpäin.

Folkhälsanille oli arvokasta löytää kumppani, jolla on kokemusta isojen, monipuolisten organisaatioiden brändien kehittämisestä. Visuaalinen ilme kehitettiin yhdessä, Folkhälsanin AD:n Jonas Jernströmin ja Milttonin Senior Creative Samuel Tabermannin tiiviissä yhteistyössä. Onnistuimme luomaan projektissa tasa-arvoisen työkulttuurin, jossa kaikkien äänet tulivat kuulluiksi.

Olemme melko epähierarkkinen organisaatio, ja sen turvallisuuden tunteen saimme mukaan brändityöhön, samalla kun onnistuimme löytämään yhteisen kantavan ajatuksen. Meistä tuntuu, että onnistuimme välittämään ylpeyden ja kiitollisuuden Folkhälsanilla työskentelystä, edelläkävijyyden sekä halun katsoa tulevaan ja olla ajassa, kaikkia sukupolvia varten. – Jessica

Tuimme brändin viemistä arkeen train-the-trainers-työpajalla ja dokumentoimalla järjestelmällisesti erilaisia käytännön tapoja viedä brändiä jokapäiväiseen työhön. Laadimme pohjia ja malleja sisäisille valmennuksille ja työpajoille, joissa viestintää tekevät ihmiset saavat itse luoda hyviä pohjia esimerkiksi asiakaskirjeille, esityksille ja someen. – Erik

Työ ei tullut valmiiksi, vaikka lanseeraus ja somen sekä verkkosivujen päivitykset on tehty. Olemme vasta alkutaipaleella työkalujen viemisessä jokaisen arkeen, hyvien viesti- ja sisältöesimerkkien luomisessa ja jakamisessa – ja toistemme innostamisessa, monen äänen avoimessa dialogissa.

Maistiaisia uudesta brändistä löydät täältä.

TIIMI

Folkhälsanin ydintiimi: Jessica Ålgars, Jonas Jernström, Johanna Savander, Fredrik von Koskull, Rosa Welander, Eva-Maria Nystén
Milttonin ydintiimi: Nina Lindqvist, Samuel Tabermann, Erik Bäckman, Maria Solitander

Folkhälsans nya varumärke – många röster i öppen dialog

Vem i Svenskfinland känner inte till Folkhälsan? Folkhälsan är en stor, över hundraårig organisation som arbetar för bättre hälsa, via forskning och praktiska åtgärder. De flesta vet något om Folkhälsan, men få känner den mångsidiga helheten. Folkhälsan har inte förut systematiskt jobbat med varumärket som en helhet. Det gjorde vi nu.

Vi vet av tidigare undersökningar att Folkhälsan är ett välkänt varumärke med ett starkt förtroendekapital. Det vill vi värna om och förvalta väl.

Det har funnits olika varumärken under Folkhälsan, såsom idrottsinstituten Norrvalla och Solvalla och våra 98 lokalföreningar. Här finns många starka identiteter såsom daghem och Folkhälsanhus med egna namn, och ett forskningscentrum med engelska som arbetsspråk. Verksamheter såsom simskolor och babysim är välkända – för någon är Folkhälsans ”brand” kanske just simskolan.

Den stora frågan är: vad är det gemensamma som förenar oss? I en alltmer digital kommunikationsvardag fungerar inte en lika småskalig och brokig arbetskultur som förr. Budskapen måste urskiljas och skapa tydlighet i ett allt större och snabbare informationsflöde. – Jessica

Utmaning: Ett förenande kärnbudskap

Vårt samarbete utgick från att Folkhälsan behöver ett budskap som förenar oss och kommunicerar vad vi tillsammans står för.

Vardagen i kommunikationen har känts spretig ibland, med många bitar som har sin egen story. Vi vill kanske inte kännas som ett företag med stark koncernstyrning, men vi måste arbeta modernt med ansvar för teman som GDPR och datasäkerhet, och ha en gemensam syn på vad vi jobbar för och hur. – Jessica

Samtidigt är det viktigt att värna om entusiasmen, glädjen, idérikedomen och engagemanget, så att alla kan känna sig delaktiga. Inom kommunikationen vill man stöda och synliggöra den breda kompetens som finns i organisationen.

Vi ser att alla på Folkhälsan kan vara ambassadörer för vårt arbete och varumärke. Det som krävs är vilja och rätt verktyg. – Jessica

Vi ville ge alla lättanvända verktyg och mallar för att kommunicera om det egna arbetet och dess värde, som en del av Folkhälsans helhet. Vi vill också dela med oss av insikter som vi har samlat längs med vägen och lyfta fram exempel på hur det nya kan användas.

Insikt: En mångfald av viljor och synvinklar

I varumärkesarbetet var det viktigt att sammanföra många synvinklar och viljor och ta med alla verksamheter och bolag i processen.

Vi ordnade många workshops dit alla Folkhälsans bolag bjöds in, och vi frågade hela Folkhälsans personal om det mest meningsfulla med att arbeta på Folkhälsan. Dessutom gjordes intervjuer med externa intressenter för att få fram det värde som Folkhälsan skapar i samhället. Det meningsfulla och det värdeskapande blir tillsammans en levande kärna för ett bra varumärke. – Erik

Folkhälsans medarbetare (från samfundets vd och forskningsdirektör till teamledare och kommunikatörer) intervjuade allt från barn i Folkhälsans daghem och mänskor i äldreboende till studerande vid Norrvalla och Solvalla, Folkhälsans förtroendevalda, medlemmar och frivilliga, kursdeltagare, journalister och partners i andra organisationer och ministerier.

Det var nyttigt att börja med att kartlägga var vi står i dagens samhälle och förändringarna som sker omkring oss. Finländarna blir äldre och behovet av service ökar – den offentligt finansierade välfärden är delvis otillräcklig. Det finns ett tydligt och allt starkare behov för nya forskningsinsikter, evidensbaserade lösningar och aktivt föregångarskap.

Utgående från det här breda perspektivet var det lättare att formulera budskapet för vårt varumärke. Arbetet på workshopar och möten gick i en positiv anda med bra fokus, dialog och enligt överenskommen tidtabell.

Vi testade även element av varumärket i arbetsgivarbilden i en rekryteringskampanj, redan i början av vårt samarbete.

Lösning: Billigt kan bli bra

Blev det dyrt? Behövdes det en enorm budget på flera hundra tusen? Nej, mindre än en tiondel av det! Vi gjorde mycket själva på Folkhälsan, tidskrävande bitar som att göra intervjuer och analysera enkätsvar, samt att arbeta vidare med tillämpningarna av varumärket.

För Folkhälsan var det värdefullt att ha en partner med erfarenhet av att utveckla varumärken för stora, mångsidiga organisationer. Det visuella uttrycket togs fram tillsammans, i ett tätt samarbete mellan Folkhälsans AD Jonas Jernström och Milttons Senior Creative Samuel Tabermann. Vi lyckades skapa en jämlik arbetskultur i projektet, där allas röster blev hörda.

Vi är en rätt icke-hierarkisk organisation, och den tryggheten fanns med i varumärkesarbetet, samtidigt som vi lyckades hitta en gemensam bärande tanke. Vi känner att vi lyckades förmedla stoltheten och tacksamheten över att jobba på Folkhälsan, föregångarskapet och viljan att se framåt och vara i tiden med alla generationer. – Jessica

Vi stödde arbetet med att föra varumärket in i vardagen med en train-the-trainers-workshop och en systematisk dokumentering av praktiska sätt att förankra varumärket. Vi tog fram templat och modeller för träningar och interna workshops, där de som jobbar med kommunikation kan skapa praktiska mallar för exempelvis kundbrev, presentationer och sociala medier. – Erik

Arbetet blev inte färdigt i och med lanseringen och uppdateringarna på sociala medier och webben. Vi är bara i början med att sprida verktygen, skapa och lyfta fram goda exempel på budskap och sätt att jobba med kommunikation – och att inspirera varandra, med många röster i en öppen dialog.

Smakprov på det nya varumärket hittar du här.

TEAMET

Folkhälsans kärnteam: Jessica Ålgars, Jonas Jernström, Johanna Savander, Fredrik von Koskull, Rosa Welander, Eva-Maria Nystén
Milttons kärnteam: Nina Lindqvist, Samuel Tabermann, Erik Bäckman, Maria Solitander

Lisätietoja antaa

Erik Bäckman
Senior leadership coach and advisor, Miltton
erik.backman@miltton.com