Valtiovarainministeriö: Kuinka tukea kuntia strategia- ja kehitystyössä?

Antropologinen analyysi julkisen hallinnon strategian toimeenpanosta ja tuen tarpeesta kunnissa.

Valtiovarainministeriön pyynnöstä toteutimme etnografisen tutkimuksen ja antropologisen analyysin julkisen hallinnon strategian toimeenpanon tueksi. Tutkimuskokonaisuuden avulla ymmärrettiin kuntapäättäjien toiveita ja tavoitteita kunnan kehittämistyöhön, ja tunnistettiin, millaista tukea julkisen hallinnon strategia voisi niihin tarjota.

Etnografisessa tutkimuksessa käsiteltiin mm. kunnan ja valtion välistä suhdetta, strategia- ja kehittämistyötä kunnassa sekä yleisesti vuorovaikutusta valtion kanssa ja toiveita sille. Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruun menetelminä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluita valikoitujen kohderyhmän edustajien kanssa. Haastatteluiden lisäksi järjestettiin kaksi ryhmäkeskustelua, joissa syvennettiin haastatteluissa esiinnousseita teemoja sekä keskusteltiin kohderyhmän kanssa tarkemmin julkisen hallinnon strategiasta ja sen merkityksestä kunnissa. Kohderyhmään kuului kuntien johtavassa asemassa olevia henkilöitä ympäri Suomen, erikokoisista kunnista.

Antropologisten analyysityöpajojen avulla kerätty aineisto analysoitiin ja löydöksiä vietiin käytäntöön. Työpajoista osa fasilitoitiin valtiovarainministeriölle, ja yhteiset analyysityöpajat yhdistivät ministeriön sisäistä asiantuntijuutta tutkimuksen löydöksiin. Näin tunnistettiin aineistosta tuen tarpeita, ratkaisemisen arvoisia haasteita sekä toimenpiteitä, joilla haasteita voidaan purkaa, ja saatiin näkemystä julkisen hallinnon strategian toimeenpanoa varten.

Lisätietoa tarjoaa

Anna Martela
Johtaja, Tutkimus ja oivallus
anna.martela(a)miltton.com